CROWDFUNDING REGLEMENT

1 Intekening

Intekenen op het crowdfundingproject kan enkel na verklaring deze informatiebundel gelezen te hebben en alle voorwaarden erin vervat te hebben aanvaard. Dit informatiedocument kan u terugvinden op de website van Brouwerij Ruimtegist: ruimtegist.be. Algemene informatie omtrent crowdfunding kan u vinden via de site van Agentschap Innoveren & Ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/mogelijke-financieringsbronnen/crowdfunding

Alle inschrijvingen en betalingen gebeuren via de website www.ruimtegist.be De inschrijvingen worden opengesteld vanaf 01/02/2019 tot 01/01/2021. Elke inschrijving gebeurt ten voordele van 1 begunstigde. De begunstigde moet niet noodzakelijk de inschrijver zelf zijn. Een pakket kan ook als een geschenk gekocht worden. Als begunstigden worden enkel meerderjarige, fysieke personen aanvaard.

Bij inschrijvingen dienen de identiteitsgegevens van de begunstigde fysieke persoon te worden doorgegeven, nl. naam, adres, e-mailadres en geboortedatum. De begunstigde krijgt binnen de maand na zijn betaling zijn aanvaarding als begunstigde, door de brouwerij het persoonlijke certificaat toegestuurd als lid. Dit geldt als bewijs van de begunstigde. Het recht om levenslang bier te ontvangen is strikt persoonsgebonden en vangt aan na de officiële opening van de brouwerij en als er voldoende stock opgebouwd is. Dit recht komt te vervallen indien de begunstigde komt te overlijden. Biertegoeden die niet tijdig opgehaald worden, komen te vervallen.

Indien om een of andere reden het project van de brouwerij niet zou doorgaan kan de brouwerij het crowdfundingproject annuleren. In dat geval worden alle inschrijvers terugbetaald en vervalt het hele project.

De Brouwerij Ruimtegist bvba kan evenwel beslissen om de intekenperiode aan te passen, of om inschrijvers te weigeren zonder motivatie.

Deze informatiebundel werd niet voorgelegd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), omdat het voorgestelde crowdfundingproject niet valt onder de Wet van 16 juni 2006 betreffende de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Het crowdfundingproject van de Brouwerij Ruimtegist bvba is een vorm van reward-based crowdfunding, waarbij
de inschrijvers geen enkele aanspraak kunnen maken op enig financieel rendement of winstdeelname. Inschrijvers kunnen evenmin hun rechten verhandelen of omruilen tegen geld of andere effecten. Er is dus geen sprake van beleggingsinstrumenten die onder de prospectuswet vallen. De inschrijvers doen in feite een aankoop van een voordeelpakket. De bedragen waarop ingeschreven kan worden omvatten eveneens BTW.

Inschrijvingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden voor aankoop van producten zoals op de webpagina www.ruimtegist.be te lezen valt. Verder in deze bundel wordt uiteengezet welke de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn.

De Brouwerij Ruimtegist bvba is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden die in de bundel zouden vervat zijn.

Voorts wordt gewezen op risico’s dat de brouwerij in de toekomst niet in staat zou zijn om haar engagement na te komen (bv. omwille van wetswijziging, stopzetting activiteiten, etc.).

2 Officiële opening / Openingsfeest

Van zodra de brouwerij volledig operationeel zal zijn en voldoende stock is aangelegd, zal de brouwerij een exclusief openingsfeest organiseren. Hierop zullen alle inschrijvers die op dat moment bekend zijn, worden uitgenodigd. Deze uitnodiging is strikt persoonlijk (niet overdraagbaar) en geldt voor één persoon.

3 Biertegoed

Door hun levenslang recht op bier bouwen de begunstigden een ’biertegoed’ op naarmate dat de tijd verstrijkt. Dit biertegoed is strikt persoonlijk en moet afgehaald worden op de tijdstippen en locaties zoals voorzien in het reglement. Niet tijdig opgehaalde biertegoeden komen te vervallen.

4 Afhaling

De begunstigde moet bij elke afhaling persoonlijk verschijnen voor afhaling van het tegoed, en zich legitimeren met

een geldige identiteitskaart. Bij afhaling zal de begunstigde dienen te tekenen voor ontvangst. Bij afhaling aanvaardt de begunstigde het product en bevestigt hij dat er geen zichtbare gebreken aan het product zijn. Het biertegoed vervalt onherroepelijk indien het bier niet afgehaald wordt binnen de periodes zoals voorzien in het reglement. De brouwerij is geen enkele compensatie verschuldigd aan inschrijvers die hun biertegoed niet komen ophalen op de voorziene tijdstippen en locaties. Bij ophaling van flessentegoed op brouwerij: 1 keer per jaar * 12 flessen 33cl in bier naar keuze – die op dat moment voorradig zijn – op te halen. *Op een dag naar keuze, rekening houdende met de officiële openingstijden, zoals zij te zien zullen zijn op www.ruimtegist.be.

De afhaling gebeurt in de brouwerij te Kortrijk, tijdens de gewone openingsuren van de brouwerij zoals vermeld zal worden op de website www.ruimtegist.be. De brouwerij kan ten allen tijde eenzijdig beslissen om het afhaalpunt te verhuizen naar een andere locatie. In voorkomend geval zullen de inschrijvers verwittigd worden via de website en per e-mail.

5 Overlijden begunstigde

Bij overlijden van de begunstigde vervalt het niet-opgehaalde biertegoed. In voorkomend geval zullen de rechtsopvolgers van een begunstigde het overlijden melden aan de brouwerij. Een begunstigde kan zijn rechten op geen enkel moment overdragen aan een andere persoon, het biertegoed blijft strikt persoonlijk.

6 Engagementen van Brouwerij Ruimtegist bvba

De Brouwerij Ruimtegist bvba engageert er zich toe om alle nodige maatregelen te nemen om dit levenslang engagement op lange termijn te blijven nakomen. Indien de Brouwerij Ruimtegist bvba op een bepaald moment in de toekomst door omstandigheden buiten haar wil in de onmogelijkheid zou verkeren om haar engagementen om levenslang bier te leveren te blijven nakomen (bv. omwille van wetswijziging, stopzetting van de brouwerij of andere), zal de brouwerij zoeken naar een passende compensatie in natura. In geen geval zullen de inschrijvers recht hebben op een schadevergoeding of op een financiële compensatie. Mocht de Brouwerij Ruimtegist bvba verhuizen of overgenomen worden, wordt het engagement tegenover de begunstigden overgenomen door de rechtsopvolger. De huidige bedrijfsleiding van de Brouwerij Ruimtegist bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden, mochten eventuele toekomstige overnemers (rechtsopvolgers) deze engagementen niet nakomen. Indien Brouwerij Ruimtegist bvba toch om redenen buiten haar wil op een bepaald moment in de toekomst niet meer in staat zou zijn om haar engagement na te komen, hebben begunstigden geen recht op (financiële) compensatie.

7 Privacy

De persoonlijke gegevens van de begunstigden worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan Brouwerij Ruimtegist bvba houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De begunstigden hebben het recht op toegang tot en kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens.

8 Woonplaatskeuze

Alle mededelingen en kennisgevingen die nodig zouden zijn in het kader van de uitvoering van het reglement zullen gebeuren per e-mail aan het e-mailadres zoals opgegeven bij de inschrijving. De begunstigden dragen de verantwoordelijkheid om eventuele adreswijzigingen tijdig door te geven aan Brouwerij Ruimtegist bvba.

9 Geschillen

De algemene voorwaarden zoals vermeld op de website www.ruimtegist.be zijn eveneens van toepassing op de inschrijving in het crowdfundingproject. In geval van geschillen zal steeds de rechtbank van Kortrijk bevoegd zijn.

MOGELIJKE BEPERKINGEN EN RISICO’S

Het crowdfundingproject is in de eerste plaats bestemd om de brouwerij mee te financieren. Dit heeft navolgende consequenties: Ingeval de geplande aanleg van de brouwerij toch niet door zou gaan, behoudt Brouwerij Ruimtegist bvba zich het recht voor om het crowdfundingproject integraal te annuleren. In voorkomend geval zullen eventuele reeds gedane inschrijvingen integraal teruggestort worden. Brouwerij Ruimtegist bvba behoudt zich tevens het recht voor om de inschrijvingsperiode op het crowdfundingproject aan te passen of om inschrijvingen te weigeren, zonder dat zij hier enige verantwoording voor verschuldigd is. Brouwerij Ruimtegist bvba gaat een engagement aan om levenslang bier te leveren aan de begunstigden. Dit engagement blijft bestaan zolang de brouwerij of haar rechtsopvolgers bieren blijven produceren. Gezien het een engagement op zeer lange termijn betreft, wil de bedrijfsleiding de potentiële inschrijvers uitdrukkelijk wijzen op een aantal risico’s en consequenties van het crowdfundingreglement :

1 Persoonsgebonden karakter

Gezien de biertegoeden strikt persoonlijk en niet overdraagbaar zijn, dienen inschrijvers er zich van bewust te zijn dat:

• De rechten vervallen indien de begunstigde komt te overlijden.
• Het biertegoed dat niet tijdig opgehaald werd, komt te vervallen.
• Het biertegoed moet persoonlijk door de begunstigde opgehaald worden.

2 Ondernemingsrisico

Brouwerij Ruimtegist bvba is een private onderneming. De inschrijvers moeten zich bewust zijn van het feit dat Brouwerij Ruimtegist bvba – net zoals alle ondernemingen – bloot staat aan de risico’s die eigen zijn aan ondernemen. Niemand kan garanderen dat Brouwerij Ruimtegist bvba in de volgende decennia financieel gezond zal blijven. De engagementen vanwege Brouwerij Ruimtegist bvba jegens de inschrijvers op het crowdfundingproject worden niet gewaarborgd door enige garantie, pand of zekerheid. Mocht de brouwerij failliet gaan, verliezen de inschrijvers hun rechten.

3 Alcohol

Bier is een alcoholhoudend product. Overmatig alcoholgebruik brengt de gezondheid ernstige schade toe.

4 Stopzetting brouwerij-activiteiten

Brouwerij Ruimtegist bvba heeft geen enkele intentie om haar activiteiten stop te zetten, noch op korte, noch op lange termijn. Mochten de brouwerijactiviteiten in de toekomst toch ooit stopgezet worden, is de brouwerij niet meer in staat om levenslang bier te blijven leveren aan de begunstigden. Indien Brouwerij Ruimtegist bvba op een bepaald moment in de toekomst door omstandigheden buiten haar wil in de onmogelijkheid zou verkeren om haar engagementen om levenslang bier te leveren te blijven nakomen (bv. omwille van wetswijziging, stopzetting van de brouwerij of andere), zal de brouwerij zoeken naar een passende compensatie in natura. In voorkomend geval zal de bedrijfsleiding op dat moment hierover volledig autonoom beslissen. In geen geval zullen de inschrijvers recht hebben op een schadevergoeding of op een financiële compensatie.

5 Rechtsopvolgers

Een overdracht van de aandelen van Brouwerij Ruimtegist bvba en/of een overdracht van het handelsfonds aan derde partijen, is momenteel niet aan de orde. In de (verre) toekomst kan een overdracht van de brouwerij aan een derde partij niet uitgesloten worden. Ingeval van overdracht van de brouwerij, zullen de engagementen ten aanzien van de inschrijvers op het crowdfundingproject overgenomen worden door de derde partij. Hieromtrent kan evenwel geen waterdichte garantie gegeven worden. De huidige bedrijfsleiding van Brouwerij Ruimtegist bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden, mochten eventuele toekomstige overnemers (rechtsopvolgers) deze engagementen niet nakomen.

6 Wetswijzigingen in de toekomst

Indien Brouwerij Ruimtegist bvba toch om redenen buiten haar wil op een bepaald moment in de toekomst niet meer in staat zou zijn om haar engagement na te komen, hebben begunstigden geen recht op (financiële) compensatie.

GEGEVENS OMTRENT DE VENNOOTSCHAP

Brouwerij Ruimtegist bvba werd neergelegd op 18 oktober 2018 met ondernemingsnummer 0711829055 in het Rechtspersonenregister van Kortrijk. Zij is volledig onafhankelijk. Alle informatie m.b.t. de onderneming is te vinden in de Kruispunt Bank Ondernemingen. De jaarrekeningen van de vennootschap zijn vrij raadpleegbaar en in te zien via de website van de Nationale Bank www.nbb.be Brouwerij Ruimtegist bvba is een jonge onderneming die zich sinds haar oprichting actief toelegt op de ontwikkeling en verkoop van ambachtelijke speciaalbieren. Brouwerij Ruimtegist bvba heeft als adres Budastraat 12 bus 1b, 8500 Kortrijk.